وضعیت بارش ها از مهر تا 13 اسفند97

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

وضعیت بارش ها از مهر تا 13 اسفند97

۴۹ بازديد

جدول شماره(۱): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز درجه یک کشور از 
اول مهر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۳ اسفند سال آبي ۹۸-۹۷

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا ۱۳ اسفند 
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین ۵۰ ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین ۵۰ ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
۹۶-۹۷
سال آبي
۹۷-۹۸
۳۵ ۳۰ ۳۴ ۲۲۶.۶ ۲۳۵.۴ ۲۲۸.۶ ۳۰۶ درياي خزر
۳۷ ۷۰ ۱۷۰ ۲۵۵.۳ ۲۰۵.۸ ۱۲۹.۷ ۳۵۰.۱ خليج فارس و درياي عمان
۵۷ ۵۶ ۲۷ ۱۷۸ ۱۷۹.۶ ۲۱۹.۵ ۲۷۹.۸ دریاچه ارومیه
۸ ۲۵ ۱۶۰ ۹۸.۸ ۸۵.۸ ۴۱.۳ ۱۰۷.۲ فلات مركزي
-۱۲ ۵ ۳۸۰ ۶۰.۵ ۵۰.۷ ۱۱.۱ ۵۳.۲ مرزي شرق
۲۲ ۵۰ ۱۲۶ ۱۱۴.۹ ۹۳.۹ ۶۲.۲ ۱۴۰.۷ قره‌قوم
۲۷ ۴۵ ۱۱۹ ۱۵۴ ۱۳۴.۳ ۸۸.۹ ۱۹۵.۱ کل کشور


* میانگین ۱۱ سال اخیر از سال آبی ۸۷-۸۶ لغایت سال آبی ۹۷-۹۶ 

جدول شماره(۲): وضعیت بارندگی تجمعی حوضه های آبریز در جه دو کشور از 
اول مهر تا ۱۸:۳۰ روز ۱۳ اسفند سال آبي ۹۸-۹۷

درصد اختلاف بارندگي
سال آبي جاري با
بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تا کنون
از اول مهر تا ۱۳ اسفند 
(ميليمتر)
حوضه های اصلی
(درجه دو)
حوضه های اصلی
(درجه یک)
میانگین ۵۰ ساله * میانگین 11 ساله سال آبی گذشته میانگین ۵۰ ساله * میانگین 11 ساله سال آبي
۹۶-۹۷
سال آبي
۹۷-۹۸
۳۰ ۱۸ ۱ ۱۲۰.۲ ۱۳۱.۹ ۱۵۴.۲ ۱۵۵.۹ ارس درياي خزر
۲۲ ۱۹ ۴۳ ۵۶۸.۶ ۵۸۳.۵ ۴۸۶.۷ ۶۹۵.۴ تالش، مرداب انزلي
۳۶ ۴۰ ۳۲ ۱۹۹ ۱۹۳.۹ ۲۰۵.۹ ۲۷۱.۱ سفيدرود بزرگ
۳۲ ۲۲ ۲۷ ۴۹۸.۲ ۵۴۰.۲ ۵۱۸.۹ ۶۵۷.۳ رودخانه‌هاي بين سفيدرود و هراز
۱۸ ۱۷ ۳۰ ۳۴۵.۵ ۳۵۰.۵ ۳۱۳.۸ ۴۰۸.۶ هراز و قره‌سو
۶۶ ۴۲ ۵۳ ۲۳۰.۳ ۲۶۹.۹ ۲۵۰.۷ ۳۸۳.۱ قره‌سو و گرگان
۵۸ ۵۱ ۹۱ ۱۵۹.۳ ۱۶۶.۶ ۱۳۱.۵ ۲۵۰.۹ اترك
۷۸ ۱۰۹ ۹۶ ۳۰۴ ۲۵۹.۲ ۲۷۶.۵ ۵۴۰.۷ مرزي غرب خليج فارس و درياي عمان
۷۰ ۱۰۴ ۱۶۴ ۲۷۳.۹ ۲۲۹.۱ ۱۷۶.۷ ۴۶۶.۶ كرخه
۵۳ ۹۸ ۲۲۱ ۴۴۰.۳ ۳۳۹.۹ ۲۱۰.۳ ۶۷۴.۷ كارون بزرگ
۵۹ ۱۱۲ ۲۹۳ ۳۱۲.۶ ۲۳۴.۵ ۱۲۶.۷ ۴۹۸.۲ جراحي و زهره
۲۶ ۷۰ ۲۷۷ ۲۴۶.۶ ۱۸۲.۸ ۸۲.۶ ۳۱۱.۷ حله رود و رودخانه‌هاي كوچك
-۱۵ ۱۴ ۸۲ ۲۸۴.۵ ۲۱۲.۸ ۱۳۳.۴ ۲۴۲.۸ مند، كاريان و خنج
۱۲ ۳۶ ۹۱ ۱۵۸.۶ ۱۳۰.۵ ۹۲.۵ ۱۷۶.۹ كل، مهران و مسيلهاي جنوبي
-۱۹ -۱۱ ۵۴۵ ۱۷۱.۵ ۱۵۶.۹ ۲۱.۶ ۱۳۹.۳ بندرعباس، سديج
-۴۱ -۴۳ ۱۳۸ ۷۱.۳ ۷۴.۹ ۱۷.۸ ۴۲.۳ رودخانه‌هاي بلوچستان
۵۷ ۵۶ ۲۷ ۱۷۸ ۱۷۹.۶ ۲۱۹.۵ ۲۷۹.۸ دریاچه اروميه دریاچه ارومیه
۳۸ ۴۸ ۱۳۲ ۱۵۶.۸ ۱۴۷ ۹۳.۴ ۲۱۷ درياچه نمك فلات مركزي
۳۰ ۵۶ ۲۱۵ ۱۵۲.۴ ۱۲۶.۸ ۶۲.۷ ۱۹۷.۵ گاوخوني
۳۴ ۲۱۱ ۲۹۳.۴ ۲۱۶.۵ ۹۳.۴ ۲۹۰.۴ طشك، بختگان و مهارلو
-۱۹ ۹۱ ۱۶۰.۴ ۱۳۲.۲ ۶۸.۴ ۱۳۰.۶ كوير ابرقو، سيرجان
-۲۰ -۱۶ ۲۲۶ ۸۹.۷ ۸۴.۸ ۲۲ ۷۱.۷ هامون، جازموریان
-۱۳ ۰ ۲۱۹ ۶۰.۹ ۵۲.۸ ۱۶.۶ ۵۳ كوير لوت
۲۴ ۴۰ ۱۴۱ ۷۹.۵ ۷۰.۶ ۴۱ ۹۸.۶ كوير مركزي
۴ ۲۴ ۲۰۰ ۴۹.۵ ۴۱.۶ ۱۷.۲ ۵۱.۶ كوير سياهكوه، ريگ زرين
-۱۲ ۲۱۲ ۵۹.۵ ۵۲.۸ ۱۶.۸ ۵۲.۴ كوير درانجير
۲ ۴۰ ۳۰۸ ۸۶.۵ ۶۳.۲ ۲۱.۷ ۸۸.۵ پترگان، خواف مرزي شرق
-۳۲ ۳۸۷ ۴۸.۷ ۳۵.۶ ۶.۸ ۳۳.۱ هامون، هيرمند
-۱۷ -۲۵ ۶۳۸ ۴۷.۸ ۵۳.۲ ۵.۴ ۳۹.۸ هامون، مشكيل
۲۲ ۵۰ ۱۲۶ ۱۱۴.۹ ۹۳.۹ ۶۲.۲ ۱۴۰.۷ قره‌قوم قره‌قوم
۲۷ ۴۵ ۱۱۹ ۱۵۴ ۱۳۴.۳ ۸۸.۹ ۱۹۵.۱ کل کشور


* میانگین ۱۱ سال اخیر از سال آبی ۸۷-۸۶ لغایت سال آبی ۹۷-۹۶
منبع:وزارت نیرو

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.