بارش باران در استانها

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

بارش باران در استانها

۷۳ بازديد

جدول شماره(۴): میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی حداکثر تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱ بهمن سال آبي ۹۸-۹۷
(میلیمتر)

درصد اختلاف نسبت به متوسط درازمدت سال آبی گذشته  سال آبی جاری استان
متوسط درازمدت سال آبی گذشته
۲۷.۷ ۴۶.۴ ۹۹.۶ ۸۶.۹ ۱۲۷.۲ آذربايجان شرقي
۶۰.۳ ۱۰۸.۵ ۱۳۳.۸ ۱۰۲.۹ ۲۱۴.۵ آذربايجان غربي
-۱۵ -۸.۱ ۱۱۷.۶ ۱۰۸.۸ ۱۰۰ اردبيل
۳۶.۸ ۷۶۱.۱ ۵۹.۸ ۹.۵ ۸۱.۸ اصفهان
۷۶.۵ ۳۶۶.۳ ۱۵۲.۷ ۵۷.۸ ۲۶۹.۵ البرز
۱۴۳.۹ ۴۵۶ ۱۹۲.۶ ۸۴.۵ ۴۶۹.۸ ايلام
۵.۴ ۱۳۰.۲ ۱۵۰.۹ ۶۹.۱ ۱۵۹.۱ بوشهر
۷۰.۴ ۶۰۲.۷ ۱۰۶ ۲۵.۷ ۱۸۰.۶ تهران
۵۸.۷ ۴۱۴.۱ ۲۹۸ ۹۲ ۴۷۳ چهارمحال و بختياري
-۲۷.۴ ۱۸۲۲.۹ ۳۷.۱ ۱.۴ ۲۶.۹۲ خراسان جنوبي
۳۲ ۵۶۲.۵ ۵۶.۲ ۱۱.۲ ۷۴.۲ خراسان رضوي
۶۲.۴ ۲۳۶.۱ ۷۹.۷ ۳۸.۵ ۱۲۹.۴ خراسان شمالي
۸۶.۳ ۵۱۱.۹ ۱۹۳.۸ ۵۹ ۳۶۱ خوزستان
۵۲ ۱۹۱.۷ ۱۱۲.۸ ۵۸.۸ ۱۷۱.۵ زنجان
۹۴.۸ ۸۵۲.۷ ۳۶.۲ ۷.۴ ۷۰.۵ سمنان
-۹۴.۳ ۴۵.۵ ۵۵.۸ ۲.۲ ۳.۲ سيستان و بلوچستان
-۲۶.۹ ۱۷۰.۹ ۱۵۰.۱ ۴۰.۵ ۱۰۹.۷ فارس
۵۵.۸ ۲۲۵.۲ ۱۲۱.۹ ۵۸.۴ ۱۸۹.۹ قزوين
۵۰ ۱۰۶۲.۵ ۶۲ ۸ ۹۳ قم
۷۶.۲ ۱۷۳.۳ ۱۷۴.۲ ۱۱۲.۳ ۳۰۶.۹ كردستان
-۳۱.۵ ۲۷۰.۹ ۴۶.۶ ۸.۶ ۳۱.۹ كرمان
۶۸ ۲۶۴.۲ ۲۱۰.۵ ۹۷.۱ ۳۵۳.۶ كرمانشاه
۶۹.۳ ۴۳۷.۲ ۳۳۳.۷ ۱۰۵.۲ ۵۶۵.۱ كهگيلويه و بويراحمد
۴۷.۴ ۴۵ ۱۸۸.۲ ۱۹۱.۳ ۲۷۷.۴ گلستان
۱۸.۷ ۴۴ ۴۴۸.۸ ۳۶۹.۹ ۵۳۲.۸ گيلان
۱۲۲.۷ ۳۸۹.۵ ۲۴۱.۱۱ ۱۰۹.۷ ۵۳۷ لرستان
۱۳.۶ ۱۲.۱ ۲۸۶.۶ ۲۹۰.۴ ۳۲۵.۵ مازندران
۹۰.۸ ۷۱۶.۶ ۱۱۳.۴ ۲۶.۵ ۲۱۶.۴ مركزي
-۴۶.۹ ۷۷.۷ ۷۱.۹ ۲۱.۵ ۳۸.۲ هرمزگان
۷۹.۵ ۲۷۳.۸ ۱۳۹.۷ ۶۷.۱ ۲۵۰.۸ همدان
-۴۹.۶ ۱۵۱.۳ ۳۸.۹ ۷.۸ ۱۹.۶ يزد
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.