ته ماندگی ماکارانی موجب مرگ شد

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ته ماندگی ماکارانی موجب مرگ شد

۴۵ بازديد
طرفداران ماکارونی یک شعار همیشگی دارند و اینکه ماکارونی خوشمزه است ..خوردن شب مانده ی این غذا باعث مرگ می شود