ته ماندگی ماکارانی موجب مرگ شد

زیبایی در سخن گفتن باید از آغاز تولد سر لوحه زندگی تمام بشریت قرار گیرد.

ته ماندگی ماکارانی موجب مرگ شد

۵ بازديد
طرفداران ماکارونی یک شعار همیشگی دارند و اینکه ماکارونی خوشمزه است ..خوردن شب مانده ی این غذا باعث مرگ می شود